قبل از هر چیز لازم به ذکر است، علامت تجاری حقیقی ،ثبت علامت تجاری به نام شخص و علامت تجاری حقوقی به ثبت علامت تجاری به شرکت گفته می شود.

علاوه بر هزینه های واریزی ،هر علامت تجاری چاپ دو آگهی در روزنامه ی رسمی کشور را نیز دارد که با توجه به تعداد خطوط و ابعاد علامت تجاری و سیاه سفید یا رنگی بودن آن هزینه خواهد داشت که معمولاَ هزینه ی هر روزنامه ی رسمی بالای یکصد هزار تومان می باشد.

در مورد متقاضیان خارجی که در اجرای مقررات کنوانسیون پاریس،تقاضاهای خود را مستقیماَ تسلیم مرجع ثبت(اداره ثبت علائم اداره کل مالکیت صنعتی)می نمایند،می بایست معادل ارزی مبلغ تومانی تعیین شده در جدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند.

حق ثبت اظهارنامه به ازاء یک طبقه

متقاضیمبلغ (تومان)
حقیقی200.000
حقوقی400.000

  • هر طبقه اضافی :
متقاضیمبلغ (تومان)
حقیقی20.000
حقوقی40.000

حق ثبت علامت به ازاء یک طبقه

متقاضیمبلغ (تومان)
حقیقی1.200.000
حقوقی2.400.000

  • هر طبقه اضافی :
متقاضیمبلغ (تومان)
حقیقی100.000
حقوقی200.000

حق ثبت تمدید دوره های ده ساله

شخص حقیقی-شخص حقوقی:معادل حق ثبت علامت

جریمه ی تاخیر در تمدید ثبت

شخص حقیقی-شخص حقوقی:معادل نصف حق ثبت علامت

هزینه استعلام برای انتقال،اجازه ی بهره برداری یا اعراض

متقاضیمبلغ (تومان)
حقیقی50.000
حقوقی100.000

حق ثبت انتقال قراردادی و قهری به ازاء هر طبقه(با هر تعدادکالا و خدمات)

متقاضیمبلغ (تومان)
حقیقی100.000
حقوقی200.000

  • هر طبقه اضافی :
متقاضیمبلغ (تومان)
حقیقی50.000
حقوقی100.000

حق ثبت مجوز بهره برداری یا فسخ و خاتمه ی آن به ازاء یک طبقه(با هر تعداد کالا و خدمات)

متقاضیمبلغ (تومان)
حقیقی100.000
حقوقی200.000

  • هر طبقه اضافی :
متقاضیمبلغ (تومان)
حقیقی50.000
حقوقی100.000

هزینه ی هر بار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن

متقاضیمبلغ (تومان)
حقیقی50.000
حقوقی100.000

حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه ی بهره برداری از آن

متقاضیمبلغ (تومان)
حقیقی50.000
حقوقی100.000

حق ثبت تغییرات(غیر از انتقال مالکیت و اجازه ی بهره برداری)

متقاضیمبلغ (تومان)
حقیقی50.000
حقوقی100.000

هزینه صدور گواهی المثنی

متقاضیمبلغ (تومان)
حقیقی100.000
حقوقی200.000

هزینه رونوشت مصدق

متقاضیمبلغ (تومان)
حقیقی5000
حقوقی10.000

هزینه اخذ تاییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدور گواهی نامه

متقاضیمبلغ (تومان)
حقیقی15.000
حقوقی30.000

هزینه رسیدگی به اعتراض به رد ثبت

متقاضیمبلغ (تومان)
حقیقی500.000
حقوقی750.000

هزینه ی رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت

متقاضیمبلغ (تومان)
حقیقی1.500.000
حقوقی3.000.000

ودیعه ی تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه

متقاضیمبلغ (تومان)
حقیقی3.000.000
حقوقی4.500.000

بررسی اظهارنامه ی ثبت بین المللی به عنوان اداره مبدا

متقاضیمبلغ (تومان)
حقیقی200.000
حقوقی400.000

محل ما روی نقشه

چاپ
بالا